Hopp til innhold

Kyvannsvegen 34

Kyvannsvegen 34, Trondheim kommune
Planident: r20230043
Kommunens saksnr.: 2023/9903

Igangsetting av arbeid med reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Kyvannsvegen 34, Gnr/bnr 103/277 og 103/575, og deler av Gnr/bnr 103/1 på Ugla i Trondheim.

Planomriss

Planområdet og planstatus

Planområdet er på ca. 5,6 dekar. De to aktuelle boligeiendommene er i dag uregulert. I gjeldende Kommuneplanens areal 2012-2024 er ca 3,3 daa av boligeiendommene satt av til boligbebyggelse, og ca. 1,5 daa vist som framtidig grønnstruktur, og et lite område som eksisterende grønnstruktur. I foreløpig forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er boligområdet satt av til Byggesone 3.

Utsnitt av gjeldende Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i Kyvannsvegen 34. Planinitiativets hovedgrep er boligbebyggelse plassert rundt et felles bilfritt uterom. Planinitiativet legger opp til bebyggelse i form av 16 rekkehus i inntil 2 etasjer pluss sokkeletasjer. Det er foreslått flate tak med takterrasser.

Byplankontoret har anbefalt at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for området, under forutsetning av at det som påpekes om tetthet, stedstilpasning og trafikksikkerhet tas hensyn til og endres før det leveres inn et komplett planforslag.

Forslagsstiller er uenig i byplankontorets vurdering av tetthet og stedstilpasning. Vi mener prosjektet passer godt inn i omgivelsene, og at fordelene med å bygge kompakte framtidsrettede familieboliger er store. Her kan vi redusere CO2-utslipp per person gjennom å fortette med kvalitet, samt hindre ytterligere byspredning og behov for mer areal.

Se for øvrig «Beskrivelse ved innsending av planinitiativ.pdf», samt kommunens tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte for mer inngående beskrivelse av prosjektet.

Kommunen har i brev av 15.02.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Kyvannsvegen 34 AS. Plankonsulent er Frost Eiendom AS v/ Ane Tinmannsvik, i tett samarbeid med, Eggen arkitekter AS v/ Jon Morten Breidablik.

Informasjon og medvirkning

Alle som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til Frost Eiendom AS, tlf. 73 96 97 00.

Innspill til planarbeidet sendes til: Frost Eiendom AS, Hornebergvegen 7a, 7038 Trondheim, eller til ane@frost.no innen 25.3.2024.


Filer: